نمونه رای دادگاه حقوقی

میزان اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم عودت ودیعه پرداختی مستاجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت المثل اضافی برای این مدت را ندارد. شماره رای نهایی :...

دادنامه تجدیدنظر خواهان: 1. خانم ژ.ق. 2. آقای ح.ق. با وکالت خانم ف. تجدیدنظر خوانده: آقای م.ن. با وکالت آقای ش. ع. تجدیدنظر خواسته: سایر دعاوی غیر مالی رای دادگاه در مورد اعتراض آقای ح.ق. و خانم ژ.ق. با وکالت خانم ف. گ. به طرفیت آقای م.ن. به دادنامه شماره 125 مورخ 13/3/93 پرونده کلاسه 128/.. شعبه 48 شورای حل اختلاف مجتمع مرکزی کرمانشاه نظر به اینکه اولاً...

دادنامه خواهان : خانم ا. م. با وکالت آقای سید ا. م. خواندگان : صندوق بیت المال با نمایندگی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به نشانی کرمانشاه _ کوچه ثبت دادسرای عمومی و انقلاب صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران به نشانی تهران _ میدان آرژانتین خیابان شهید بهشتی خواسته: مطالبه دیه رای دادگاه در مورد دعوای خانم ا. م. با وکالت آقای سید ا. م. به طرفیت : 1. صندوق بیت المال ( وزارت دادگستری) با نمایندگی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه 2_ صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت 44.5 درصد...

مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده، صرفاً در قالب دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب قابل استماع است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع، محمل قانونی ندارد. شماره رای نهایی:...

دادنامه موضوعات مطرح شده در این رای: ۱- ضرورت عمل زیانبار خوانده به عنوان رکن مسوولیت مدنی ۲- نحوه احراز سبب از میان عوامل دخیل در حادثه زیانبار ۳- عدم اتکا به نظریات کارشناسی و انجام تحقیق و معاینه محل جهت تعیین سبب موثر حادثه زیانبار خواهان: آقای ع با وکالت آقای س خواندگان: ۱. خانم م با وکالت آقای م ۲. آقای خ با وکالت آقای س خواسته: مطالبه خسارت رای دادگاه در مورد دعوای آقای ع با وکالت آقای س به طرفیت : ۱. خانم م با وکالت آقای م 2. آقای خ با وکالت آقای س به...