نمونه رای دادگاه

رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222مورخ 5/12/91اصداری 1032دادگاه عمومی (جزایی) تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18ماه حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدید نظرخوانده و وکیل وی در طی مراحل دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد، زیرا صرف درج شغلی خاص رد عقدنامه ولو به دروغ ، مثبت جرم فریب...

میزان اجرت المثل پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم عودت ودیعه پرداختی مستاجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت المثل اضافی برای این مدت را ندارد. شماره رای نهایی :...

شاکی: آقای م.ع. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ح. فرزند ح. به نشانی رفسنجان بلوار زیتون متهم: آقای م.ر. فرزند الف. به نشانی شهرستان رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند الف. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی موضوع شکایت آقای م.ع. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ح. از شاکی پرونده - با توجه به محتویات پرونده – نظریه پزشکی...

چکیده: تظاهر به امر وکالت مستلزم تحقق عناصر متشکله و اختصاصی آن از جمله ایجاد غرور در موکل و فریب او به داشتن جواز و اختیارات قانونی به قصد انتفاع مادی و غیره و همچنین تزویر در محکمه جهت القاء داشتن اختیارات مذکور و وکالت حقیقی است. به تاریخ: 30/9/74 شماره دادنامه: ...