تفکیک، افراز و تقسیم

دانستنی های تفکیک، افراز و تقسیم

افراز یک زمین به معنی تقسیم ملک به قسمت های کوچک تر است، اگر زمین ده هزار متری را به 10 قطعه هزار متری تقسیم کنیم در اصلاح ثبتی می گویند که زمین را به قطعات هزار متری تفکیک کرده اند.

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی تفکیک، افراز و تقسیم

منزل ما به صورت مشترک و سند قطعی به نام من و برادرم(3 دونگ، 3دونگ) می باشد، چطور میتوان ملک را تقسیم کرد و از منافع آن استفاده کرد؟

ملک مشاعا به نام هر دو فرد می باشد و هر دو برادر (مالک) باید در مورد فروش یا ساکن شدن آن به توافق برسند و در صورت عدم توافق باید در دادگاه و ارئه دادخواست فروش ملک مشاعی این اختلاف را حل کنند.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط