الزام به تنظیم سند رسمی

دانستنی های الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلفی مانند بالا رفتن قیمت ملک، عدم توانایی بر انجام تعهدات مانند فک رهن و … از انجام آن خودداری می کنند در حالی که مبلغ زیادی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده اند.

در ابتدا وقتی دو طرف قراردادی را منعقد می کنند زمان و تعهدات مشخصی را برای انجام آن تعیین می کنند مانند تسویه خریدار در مدت زمان مشخص و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی پس از 2 ماه از انعقاد قرارداد.

خریدار پس از انجام تعهدات خود در زمان مشخص شده برای انتقال سند رسمی در قرارداد در دفترخانه حضور پیدا می کند و در صورت حضور فروشنده، مراحل نقل و انتقال به صورت کامل صورت می گیرد، در غیر این صورت خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ همان روز از دفترخانه اخذ نماید.

 

الزام به تنظیم سند رسمی

 

در صورت عدم تعهد فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خریدار ابتدا باید مطمئن شود که سند ملک در رهن بانک و یا توسط مراجع قضایی بازداشت نباشد و مطمئنا سند رسمی به نام فروشنده می باشد.

زیرا دادگاه در مورد سندی که به نام فروشنده نباشد و یا در فک رهن بانک یا بازداشت باشد نمی تواند رای الزام به تنظیم سند رسمی بدهد.

در صورت عدم حضور فروشنده در دفترخانه و تبعیت از رای دادگاه، نماینده دادگاه مراحل انتقال سند رسمی به نام خریدار امضاء خواهد کرد.

 

حضور وکیل در پرونده می تواند ضمن تسریع در زمان، بدون نیاز به حضور خریدار در دادگاه، انجام مراحل پرونده، فک رهن، تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات وارده را اقدام کند.

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

من ملکی را خریداری کرده ام که فروشنده قبل از انتقال سند فوت شده است

در صورتی که فروشنده فوت کند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث فروشنده تنظیم کنید.

آیا برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور الزامی می باشد؟

گواهی عدم حضور برای مشخص کردن تاریخی است که بر مبنای آن می توان ضرر و زیان را مطالبه نمود و ارتباطی به تنظیم سند رسمی ندارد

اگر در تاریخ حضور در دفترخانه سند به نام فروشنده نباشد خریدار باید چه کاری انجام دهد؟

در مورد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، در هر صورت فروشنده باید تنظیم سند رسمی را انجام دهد و خریدار باید دادخواست تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده تنظیم نماید.

برای این که بتوانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهم سند تک برگی مورد نیاز است؟

خیر، با سند های دفترچه ای نیز می توانید برای تنظیم سند رسمی اقدام نمایید.

در صورت عدم درج خسارت تاخیر تادیه دربیع نامه چطور می توانم خسارت را مطالبه کنم؟

در این وضعیت کارشناس دادگستری می تواند میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص کند.

در صورتی که زمینی سند رسمی نداشته باشد را می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟

فروشنده باید در هر صورت سند را تنظیم و به نام خریدار انتقال دهد، در صورتی که در بیع نامه ملک سند دار درج شده باشد و بعد مشخص شود که سند ندارد خریدار می تواند سند را فسخ کند.

فروشنده پس از انجام مبایعه نامه در دسترس نیست و نمی توانیم پیدایش کنیم؟

اگر فروشنده حاضر به امضاء و انتقال سند نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.

در هنگام انعقاد قرارداد تاریخی را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی درج نشده است آیا می توانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهم؟

در هنگام مبایعه نامه معمولا قسمتی برای تاریخ حضور در دفترخانه موجود می باشد و باید درج شود در غیر این صورت خریدار با دادخواست از طریق دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخص می کند.

ملکی را خریداری کرده ام که متوجه شدم برای فروشنده نبوده است و مالک دیگری دارد، دادخواست تنظیم سند رسمی می توانم بدهم؟

در صورتی که مالک فرد دیگری می باشد و فروشنده شما نمی باشد فروش مال غیر صورت گرفته است و امکان انجام دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط